Algemene voorwaarden

Leuk dat ik samen met jou en je hond aan de slag mag gaan! Ik heb er alvast super veel zin in!

Lees onderstaande informatie even door zodat je weet wat wij van elkaar mogen verwachten tijdens onze samenwerking. Je vindt hier o.a. de informatie over het starten, de uitvoering en beëindiging van onze samenwerking, hoe de betaling verloopt, hoe onze communicatie verloopt, enzovoort.

Als je nog vragen hebt, laat het mij dan gerust weten!

Toepasselijkheid

Ik coach, ondersteun en help baasjes als jij bij het opvoeden en trainen van hun pup of jonge hond om deze tot een stabiele, volwassen hond te laten opgroeien. Daarnaast biedt ik extra activiteiten aan voor volwassen honden.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten bij Trusted Dogs. Door het aangaan van een dienst bij Trusted Dogs verklaar je akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld.

De offerte is vrijblijvend, maar heeft een geldigheid van 14 dagen tenzij anders vermeld op de offerte. Als jij de offerte hebt geaccepteerd of als ik uit jouw gedraging mocht afleiden dat jij de offerte hebt geaccepteerd, dan zijn wij samen een overeenkomst aangegaan. Als wij samen een overeenkomst zijn aangegaan betekent dit dat jij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaard.

Ben jij het oneens met een bepaling en wil je op bepaalde punten afwijken, dan zijn afwijkingen alleen geldig bij schriftelijke bevestiging door mij. Bij afwijking op één of meerdere bepalingen blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Ook geldt dat als één of meer bepalingen gedurende een periode niet stipt door mij zijn toegepast, jij hieraan (nu of in de toekomst) geen rechten kunt ontlenen: ik houd altijd recht op strikte naleving.

Algemene bepalingen

 1. Ik verbind mij ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder:
  -De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
  -De wet van 4 augustus 1996 met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
  -Het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen”;
  -De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
  -Het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en de Welzijnscodex.
 2. Ik ben gehouden alle kennis, welke het heeft ontvangen, strikt geheim te houden, ook na beëindiging van de overeenkomst.
 3. Ik heb alle respect voor jou, jouw gezin en jouw dieren. Ik tracht, in de mate van het mogelijke, rekening te houden met jouw wensen en doe steeds mijn uiterste best om het voor jou zo aangenaam mogelijk te maken.
 4. Ik benader elke klant met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. Ik pas het recht toe op gelijke behandeling en non-discriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, etc.
 5. Ik respecteer de wetten op het dierenwelzijn.
 6. Bij diefstal of dierenmishandeling wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.

Overeenkomst en bevestiging

 1. Je kan diensten aankopen via de website, via mail of via telefoon.
 2. De tot stand gekomen overeenkomst wordt door mij bevestigd per e-mail. Je inschrijving (via e-mail, website, telefoon) is bindend en behoeft geen handtekening. Als particulier kan je je beroepen op een herroepingstermijn van 14 dagen, te tellen vanaf de datum van inschrijving. Indien de afspraak binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden, vervalt dit herroepingsrecht.
 3. Ik behoud mij het recht voor een klant te weigeren zonder opgave van reden.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ik span mij steeds in de dienst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Echter ben ik niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een consult. Ik werk resultaat- en oplossingsgericht, maar heb geen resultaatsverbintenis. Het te behalen resultaat ligt voornamelijk ook aan jouw eigen inzet en coachbaarheid. Om die reden ontvang ik graag alle relevante informatie van jou. Als jouw eigen inzet ontbreekt om bijvoorbeeld de adviezen i.v.m. opvoeding en training op te volgen en uit te voeren, dan ben ik daar niet verantwoordelijk voor.
 2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is voor het slagen van een consult.
 3. Ik behoud mij het recht voor omwille van organisatorische redenen een dienst te laten doorgaan op een ander moment. Bij individuele consulten dienen beide partijen onderling overeen te komen.
 4. Het geboekte consult of traject moet steeds doorgaan binnen de aangegeven periode. Indien je nog een consult open hebt staan na deze periode, ben ik niet verplicht dit nog te laten doorgaan. Hiervan afwijken kan enkel na schriftelijke bevestiging van mijzelf.
 5. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan mij te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
 6. Hulpmiddelen voor hondentraining en gedrag die de klant wil gebruiken bij Trusted Dogs, dienen in overeenstemming te zijn met de visie van Trusted Dogs.
 7. Je dient voor de trainingen te beschikken over een familiale verzekering.
 8. Het dier, waarvoor de afspraak is gemaakt, is altijd welkom. Andere dieren zijn enkel welkom in samenspraak met mij. Dieren zijn helaas niet welkom op verplaatsing tijdens hun loopsheid. Ook niet bij besmettelijke aandoeningen zoals parvo, luizen, …
 9. Honden zijn altijd aan de lijn tijdens verplaatsing. In geval van een huisbezoek is dit niet nodig.
 10. Bij honden zijn alle inentingen, volgens het advies van de dierenarts, verplicht. Homeopathische inentingen en titteringen zijn toegestaan, onder toezicht van een dierenarts.

Beëindiging van de overeenkomst

 1. Als wij een overeenkomst aangaan voor een “bepaalde tijd” mag jij deze niet tussentijds opzeggen, tenzij wij schriftelijk iets anders zijn overeengekomen of tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Als wij een overeenkomst zijn aangegaan voor “onbepaalde tijd” mogen wij allebei opzeggen, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid binnen een termijn van één maand. Als jij opzegt, ben ik gerechtigd om de eerstvolgende termijn alsnog in rekening te brengen en daar betaling van te verlangen.
 2. Ik mag de overeenkomst van bepaalde of onbepaalde tijd direct beëindigen als jij a) niet (volledig) voldoet aan jouw verplichtingen en/of ik b) nieuwe informatie heb ontvangen waaruit blijkt dat de (verdere) uitvoering van de opdracht voor mij niet langer aanvaardbaar is.
 3. Als de overeenkomst wordt ontbonden worden de prestaties die al door jou of mij zijn ontvangen in verband met de uitvoering van de opdracht niet ongedaan gemaakt. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat er geen recht op restitutie bestaat bij reeds door jou betaalde gelden, tenzij schriftelijk anders door mij wordt meegedeeld. Eventuele schade die jij lijdt omdat ik de overeenkomst tussentijds beëindig, komt niet voor onze rekening.
 4. Bij ziekte van mijzelf of bij een andere reden van verhindering, breng ik de geboekte uren natuurlijk niet in rekening. Bij annulering en als het van toepassing is in de situatie, wordt de afspraak in overleg en zonder kosten verplaatst naar een andere datum.
 5. Andersom geldt dat als het van toepassing is op de situatie, en jouw annulering niet of te laat geschiedt, ik mijn tijd niet meer op een andere manier kan benutten. Dan behoud ik mij het recht voor om de sessie wel bij jou in rekening te brengen. Er kan natuurlijk altijd sprake zijn van onvoorziene omstandigheden. Als dat zo is, zullen wij samen overleggen over wat te doen.
 6. Indien je een losse afspraak minder dan 48 uur op voorhand afzegt, wordt deze volledig aangerekend.
 7. Indien je een individueel traject wenst stop te zetten, worden kosten in rekening gebracht. Ik houd immers tijd vrij in mijn agenda en neem in kader daarvan geen andere klant aan.
  Het bedrag dat je terugkrijgt, is gelijk aan het bedrag van het aantal resterende consulten -1.5 (op basis van mijn uurtarief). Bijvoorbeeld: Je hebt nog 3 consulten over, dan krijg je het bedrag voor 1.5 consulten terug.
  Indien het traject nog niet gestart was en je minder dan 48 uur op voorhand wil annuleren, wordt er een forfaitair bedrag van 65 euro in rekening gebracht.
 8. Indien je een groepstraject wenst stop te zetten tijdens het traject, wordt er geen geld terugbetaald. Indien je het groepstraject wil annuleren voor de start van de lessen, kan dit enkel kosteloos indien dit ten laatste 1 week op voorhand gebeurt. Wanneer je minder dan 1 week op voorhand annuleert, wordt er een forfaitair bedrag van 65 euro in rekening gebracht.

Overmacht

 1. Van overmacht is sprake als ik niet aan mijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding kan voldoen, door bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) een internetstoring, virusinfectie, hack, stroomstoring, weersomstandigheden, diefstal, brand, ziekte, overheidsmaatregelen, oorlog en fouten in software, fouten in de online omgeving, of (online) diensten van derden en iedere gebeurtenis.
 2. Onder overmacht versta ik ook iedere omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door mij zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht versta ik ook een niet-toerekenbare tekortkoming van derden waarvan ik afhankelijk ben.
 3. Voor zolang de overmacht duurt mag ik mijn verplichtingen richting jou opschorten. Maar als de overmacht periode langer duurt dan 60 dagen, mag de overeenkomst door jou en door mij, geheel of gedeeltelijk worden ontbonden. Niemand van ons is dan verplicht om eventuele schade als gevolg van overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als de ander een bepaald voordeel geniet.
 4. Als ik op het moment waarop de overmacht begon, gedeeltelijk mijn verplichtingen al ben nagekomen of als ik die nog wel zou kunnen nakomen, heb ik het recht om eventueel dat gedeelte te factureren. Jij bent dan gehouden dat gedeelte te voldoen alsof het een apart afgesloten overeenkomst zou zijn.

Betaling

 1. Alle diensten dienen vooraf of ter plaatse volledig betaald te worden. Sommige diensten kunnen in 2 termijnen betaald worden. Het eerste deel dient dan steeds betaald te worden voor de start van onze samenwerking, het tweede deel dient 1 maand later betaald te worden.
 2. Indien dit niet gebeurt, behoud ik het recht om de dienst stop te zetten.
 3. Mochten wij een termijnbetaling hebben afgesproken, dan geldt dat die steeds tijdig moet worden voldaan. Mis je een termijn, dan komt de termijnregeling te vervallen en wordt het resterende bedrag in één keer opeisbaar.
 4. Standaard wordt er geen factuur gemaakt. Indien er wel een factuur gemaakt wordt, dient deze betaald te worden voor de vervaldatum vermeld op de factuur (binnen 14 dagen). Indien de factuur niet wordt voldaan binnen deze termijn, krijg je een herinnering. Indien aan deze herinnering geen gehoor gegeven wordt binnen de voorziene periode, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd. De opdrachtgever zal dan van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op de hoofdsom verwijlinteresten van 10% in rekening gebracht worden met een minimum van 50 euro. Alle door mij gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 5. Mijn prijzen zijn in EURO en vrijgesteld van BTW, tenzij duidelijk anders is vermeld. En als er een kennelijke vergissing, fout of verschrijving op bijvoorbeeld mijn website, offerte of factuur staat, ben ik niet aan deze fout gebonden. Je bent overigens verplicht om mij op die fout te wijzen.
 6. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Werk jij niet mee aan de uitvoering van de opdracht? Dan ben je alsnog verplicht de afgesproken prijs te betalen. En als jouw betaling uitblijft, mag ik mijn werkzaamheden voor jou opschorten.

Communicatie en bereikbaarheid

 1. Hoe kan je mij bereiken?
  Ik ben het best te bereiken via mail en via whatsapp. Ik ben in principe ook telefonisch bereikbaar, maar als ik aan het werk ben, kan ik niet opnemen. Voor dringende zaken kan je mij best contacteren via whatsapp.
 1. Waarvoor kan je mij bereiken?
  Voor algemene vragen, het maken of verplaatsen van een afspraak, niet-dringende vragen kan je mij mailen.
  Voor last-minute annuleringen en dringende vragen kan je mij een bericht sturen op whatsapp.
  Korte vragen kunnen zo beantwoord worden. Meer uitgebreide vragen moeten wachten tot onze volgende afspraak.
 1. Wie kan mij bereiken?
  Klanten die bij mij een traject volgen kunnen sowieso tussendoor bij mij terecht, idealiter op bovenstaande manier.
  Klanten die een eenmalig consult geboekt hebben, kunnen mij nadien nog contacteren voor een korte vraag over de besproken thema’s. Voor nieuwe thema’s of meer uitgebreide vragen, moet een nieuwe afspraak ingeboekt worden.
 1. Wanneer kan je reactie van mij verwachten?
  Ik beantwoord je mail in principe binnen de 48u, maar zeker binnen de week.
  Whatsapp beantwoord ik in principe steeds binnen de 48u.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 1. Alle door mij ontwikkelde of aan jou ter beschikking gestelde documenten, content, teksten etc. zijn beschermd door het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom. Je mag het alleen gebruiken voor het overeengekomen doel.
  Gedeelde documenten blijven dus eigendom van Trusted Dogs en mogen onder geen omstandigheden aan derden worden doorgegeven. Het is niet toegestaan te kopiëren, verspreiden of anders te gebruiken, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van mijzelf.
  Doe je dit wel, dan behoud ik mij het recht voor om voor die overtreding een direct opeisbare boete op te leggen van € 1000,00 en € 250,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.
 1. Ik kan gebruik maken van de aangeleverde foto’s en filmpjes van jouw hond voor social media, website, presentaties, … Door gebruik te maken van mijn diensten stem je hierin toe. Indien je dit niet wil, dien je dit expliciet mee te delen.

Privacy

 1. Ik verwerk jouw (persoons)gegevens alleen in het kader van mijn opdracht. In principe verwerk ik (persoons)gegevens niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de verstrekte opdracht, tenzij ik op grond van de toepasselijke wet- en/of regelgeving verplicht ben om anders te handelen.
 2. Hoe ik met (persoons)gegevens om ga kun je lezen in het privacybeleid op mijn website trusteddogs.be.
 3. Tot slot mag ik jouw naam, de naam van je hond en eventueel foto gebruiken voor marketingdoeleinden. Als je hier bezwaar tegen hebt laat je dit tijdig en in ieder geval uiterlijk 7 dagen na het einde van onze overeenkomst weten.

Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal, verlies of schade.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor geleden schade aan jezelf en/of aan jouw dier, in welke vorm dan ook.
 3. De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en voor de medische toestand van zijn dier, conform de wet.
 4. Als volgens jou iets verkeerd zou zijn gegaan, dan is dit natuurlijk heel vervelend. Samen zullen we proberen naar een oplossing te zoeken. Toch is mijn aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins uitgesloten, tenzij wettelijk anders bepaald.
 5. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen voordat enige aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan ontstaan. Je moet mij ook nog een redelijke termijn gunnen om de tekortkoming te herstellen.
 6. De beperkingen met betrekking tot mijn aansprakelijkheid zoals in dit document opgenomen vervallen als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn kant. Dat betekent dat ik alleen aansprakelijk ben voor eventuele directe schade als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot eventuele reputatieschade, inkomstenderving, gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen. Schade die is ontstaan door (ingeschakelde) derden komt nooit voor onze rekening.

Geschillen en klachten

 1. Als jij ontevreden bent met mijn dienstverlening dan kun je mij een mail sturen via tamara@trusteddogs.be. Omschrijf jouw klacht zo duidelijk mogelijk, zodat ik dit direct kan oppakken. Je klacht moet daarom ook wel binnen een redelijke termijn worden gedaan. Een klacht die later komt dan 14 dagen na het voorval waar de klacht op ziet vind ik niet meer redelijk. Verder geldt nog dat als jij een klacht indient, dit niet betekent dat jij jouw betaling mag opschorten (uitstellen).
 2. Op alle geschillen met Trusted Dogs is de Belgische wet van toepassing.
 3. Als wij in conflict komen, dan vind ik dat heel vervelend en zoek ik graag eerst samen met jou naar een oplossing. Alleen als dit niet lukt gaan we naar de rechter.
 4. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van het arrondissement van Trusted Dogs bevoegd.

Ik behoud mij het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen.