Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten bij Trusted Dogs. Door het aangaan van een dienst bij Trusted Dogs verklaar je akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld.

Algemene bepalingen

 1. Trusted Dogs verbindt zich ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder:
  -De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
  -De wet van 4 augustus 1996 met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
  -Het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen”;
  -De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
  -Het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en de Welzijnscodex.
 2. Trusted dogs is gehouden alle kennis, welke het heeft ontvangen, strikt geheim te houden, ook na beëindiging van de overeenkomst.
 3. Trusted Dogs heeft alle respect voor jou, jouw gezin en jouw dieren. Trusted Dogs tracht, in de mate van het mogelijke, rekening te houden met jouw wensen en doet steeds haar uiterste best om het voor jou zo aangenaam mogelijk te maken.
 4. Trusted Dogs benadert elke klant met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. Trusted Dogs past het recht toe op gelijke behandeling en non-discriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, etc.
 5. Trusted dogs respecteert de wetten op het dierenwelzijn.
 6. Bij diefstal of dierenmishandeling wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.

Overeenkomst en bevestiging

 1. Je kan diensten aankopen via de website, via mail of via telefoon.
 2. De tot stand gekomen overeenkomst wordt door Trusted Dogs bevestigd per e-mail. Je inschrijving (via e-mail, website, telefoon) is bindend en behoeft geen handtekening. Als particulier kan je je beroepen op een herroepingstermijn van 14 dagen, te tellen vanaf de datum van inschrijving. Indien de afspraak binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden, vervalt dit herroepingsrecht.
 3. Trusted Dogs behoudt zich het recht voor een klant te weigeren zonder opgave van reden.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Trusted dogs zal zich inspannen de dienst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Echter is Trusted Dogs niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een consult. Trusted Dogs werkt resultaat- en oplossingsgericht, maar heeft geen resultaatsverbintenis.
 2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is voor het slagen van een consult.
 3. Trusted Dogs behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een dienst te laten doorgaan op een ander moment. Bij individuele consulten dienen beide partijen onderling overeen te komen.
 4. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Trusted Dogs te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
 5. Hulpmiddelen voor hondentraining en gedrag die de klant wil gebruiken bij Trusted Dogs, dienen in overeenstemming te zijn met de visie van Trusted Dogs.
 6. Je dient voor de trainingen te beschikken over een familiale verzekering.
 7. Het dier, waarvoor de afspraak is gemaakt, is altijd welkom. Andere dieren zijn enkel welkom in samenspraak met Trusted Dogs. Dieren zijn helaas niet welkom op verplaatsing tijdens hun loopsheid. Ook niet bij besmettelijke aandoeningen zoals parvo, luizen, …
 8. Honden zijn altijd aan de lijn tijdens verplaatsing. In geval van een huisbezoek is dit niet nodig.
 9. Bij honden zijn alle inentingen, volgens het advies van de dierenarts, verplicht. Homeopathische inentingen en titteringen zijn toegestaan, onder toezicht van een dierenarts.

Betaling en annulatie

 1. Alle diensten dienen vooraf of ter plaatse volledig betaald te worden.
 2. Indien dit niet gebeurt, behoudt Trusted Dogs het recht om de dienst stop te zetten.
 3. Facturen dienen betaald te worden voor de vervaldatum vermeld op de factuur (binnen 14 dagen). Indien de factuur niet wordt voldaan binnen deze termijn, krijg je een herinnering. Indien aan deze herinnering geen gehoor gegeven wordt binnen de voorziene periode, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd. De opdrachtgever zal dan van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op de hoofdsom verwijlinteresten van 10% in rekening gebracht worden met een minimum van 50 euro. Alle door Trusted Dogs gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. 
 4. Indien je een losse afspraak minder dan 48 uur op voorhand afzegt, wordt deze volledig aangerekend.
 5. Indien je een individueel traject wenst stop te zetten, worden kosten in rekening gebracht. Trusted Dogs houdt immers tijd vrij in haar agenda en neemt in kader daarvan geen andere klant aan.
  Wanneer je een traject van 5 consulten hebt aangekocht en wenst stop te zetten met nog 1 afspraak over, krijg je geen geld terug. Wanneer je een traject van 5 consulten hebt aangekocht en wenst stop te zetten met nog 2 afspraken over, krijg je het bedrag van 1 afspraak terugbetaald. Wanneer je een traject van 5 consulten hebt aangekocht en wenst stop te zetten met nog 3 afspraken over, krijg je het bedrag van 1 afspraak terugbetaald. Wanneer je een traject van 5 consulten hebt aangekocht en wenst stop te zetten met nog 4 afspraken over, krijg je het bedrag van 2 afspraken terugbetaald. Indien het traject nog niet gestart was en je minder dan 48 uur op voorhand wil annuleren, wordt er een forfaitair bedrag van 65 euro in rekening gebracht.
 6. Indien je een groepstraject wenst stop te zetten tijdens het traject, wordt er geen geld terugbetaald. Indien je het groepstraject wil annuleren voor de start van de lessen, kan dit enkel kosteloos indien dit ten laatste 1 week op voorhand gebeurt. Wanneer je minder dan 1 week op voorhand annuleert, wordt er een forfaitair bedrag van 65 euro in rekening gebracht.
 7. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 1. Gedeelde documenten blijven eigendom van Trusted Dogs en mogen onder geen omstandigheden aan derden worden doorgegeven. Het is dus niet toegestaan te kopiëren, verspreiden of anders te gebruiken, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Trusted Dogs.
 2. Trusted Dogs kan gebruik maken van de aangeleverde foto’s en filmpjes van jouw hond voor social media, website, presentaties, … Door gebruik te maken van de diensten van Trusted Dogs stem je hierin toe. Indien je dit niet wil, dien je dit expliciet mee te delen.

Aansprakelijkheid

 1. Trusted Dogs is niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal, verlies of schade.
 2. Trusted Dogs is niet aansprakelijk voor geleden schade aan jezelf en/of aan jouw dier, in welke vorm dan ook.
 3. De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en voor de medische toestand van zijn dier, conform de wet.

Geschillen en klachten

 1. Op alle geschillen met Trusted Dogs is de Belgische wet van toepassing.
 2. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van het arrondissement van Trusted Dogs bevoegd.

Trusted Dogs behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen.